การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

Print Friendly, PDF & Email

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน  
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร  
O3 : อำนาจหน้าที่   
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดจินดาราม   
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวสารกิจกรรม   
O8 : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A   
O9 : Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย สังคมออนไลน์   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี   
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน   
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร   
O14 : มาตรฐานการให้บริการ    
O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ   
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ   
O17 : e-Service   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน   
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต   
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต   
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร   
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

O39 : แผนป้องกันการทุจริตประจำปี   

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส   
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
Print Friendly, PDF & Email