Print Friendly, PDF & Email

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดจินดาราม

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นสุขภาพดี  มีคุณธรรม นำสู่มาตรฐานพัฒนางานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญาของโรงเรียนวัดจินดาราม

คุณภาพ คือ ศักดิ์ศรี

 

พันธกิจ

      1.จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติ   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

      2.ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ  ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

      4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคน 

      5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร อย่างเหมาะสม

      6.พัฒนาสมรรถนะ  ครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

      7.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

      8.สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      9.จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน

Print Friendly, PDF & Email